SOS Barnbyar BRIS
Tillbaka till startsidan

Inspirationsmaterial för klassrummet

Detta material innehåller övningar som breddar och fördjupar tematiken på webbplatsen. Det riktar sig till lärare som ett stöd i undervisningen, och syftar till att låta eleven gå vidare och lära sig mer om problematiken kring fattigdom. Materialet är strukturerat utifrån webbplatsens teman, och här finns möjlighet att lära mer om olika aspekter av fattigdom genom research, diskussion, reflektion och analys. Kopplingar till några av grundskolans styrdokument ska bidra till att materialet kan användas i den reguljära undervisningen.

Här nedan kan materialet laddas ner i dess olika delar eller i sin helhet.

När pengarna inte räcker

SOS Barnbyar och BRIS möter dagligen barn som hör till de allra mest utsatta och förbisedda i vårt samhälle. De vars rättigheter enligt barnkonventionen kränks dagligen. De som regelmässigt hamnar utanför åtgärder för att bekämpa fattigdom. Det är deras röster som är utgångspunkten i vårt gemensamma skolmaterial som tar upp fattigdom och ekonomisk utsatthet i ett globalt perspektiv.

Syftet är att engagera eleverna och öka deras kunskap i frågor kring fattigdom och ekonomisk utsatthet. Eleverna får ta del av erfarenheter från barn i olika delar av världen, och med utgångspunkt i deras berättelser skapa sig en uppfattning om vad bristande resurser kan innebära i olika sammanhang. Syftet är också att skapa en plattform för diskussion i klassrummet kring hur man ska hantera att elever har skilda ekonomiska förutsättningar, utan att peka ut enskilda individer.

Skolmaterialet bygger på studien När pengarna inte räcker där vi har samtalat med barn i Sverige och i Moçambique om upplevelsen och känslorna kring att hela tiden leva på marginalen, samt en motsvarande studie i Ukraina. Det teoretiska ramverket utgörs av FN:s konvention för barnets rättigheter, samt Millenniemålen, åtta mål för fattigdomsbekämpning som världens länder åtagit sig att uppnå till år 2015.